Ga naar de inhoud

Privacy persoonsgegevens

Via deze privacyverklaring word je geïnformeerd over hoe Blij Bevallen jouw persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. We respecteren de privacy van de gebruikers van onze website.

De persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden aan ons verstrekt door het invullen van het aanmeldingsformulier. Deze gegevens worden gebruikt om a) contact met jou te kunnen opnemen; b) jouw betaling(en) te kunnen afhandelen; c) jou de mogelijkheid te geven een account aan te maken. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Mocht je jouw account willen beëindigen dan worden jouw gegevens binnen een jaar verwijderd. Heb je een van de betaalde producten aangeschaft dan bewaren we jouw gegevens voor een termijn van 7 jaar omwille van de fiscale bewaarplicht.

Delen met derden

Blij Bevallen verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij het nodig is in het kader van fiscale, wettelijke verplichtingen.

Klachten

Als je van mening bent dat Blij Bevallen niet voldoet aan de privacyregelgeving, zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Als onderdeel van de dienst Google Analytics wordt via de website Blij Bevallen een cookie geplaatst. We gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze analytics informatie wordt niet gebruikt voor andere diensten van Google.